Integritetspolicy

Kontaktinformation: support@hardangerbestikk.se

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Hardanger Bestikk värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har.

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att: 

 • Administrera ditt köp eller din beställning
 • Kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse och recensioner om ditt köp
 • Skicka marknadsföring och anpassad information om produkter och din varukorg.
 • Ge dig anpassad marknadsföring i digitala kanaler
 • Hjälpa dig med kundserviceärenden
 • Fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver vilka rättigheter du har att påverkar vår behandling, t.ex. att du har du en rätt att invända mot behandlingen. Du kan t.ex. när som helst invända mot marknadsföring. Vi beskriver även vad vi har för laglig grund för behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter? 

Hardanger Bestikk AB med organisationsnummer 556528-5763, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress support@hardangerbestikk.se eller via telefon +47 53 67 10 00. Vår postadress är Senapsgatan 9, 754-49 Uppsala.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Hardanger Bestikk. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter i enlighet med nedan.

 

 • För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.
 • För att administrera din betalning delar vi dina personuppgifter med vår betaltjänstleverantör. Om du väljer att betala via faktura kan betaltjänstleverantören dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation.
 • För att leverera din beställning och hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med den transportör som du väljer i kassan.
 • För att ge dig och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring i digitala kanaler kommer vi att dela dina personuppgifter med den tredje part som tillhandahåller den digitala kanalen.
 • Vi delar dina personuppgifter med externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring via digitala kanaler

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. I vissa fall har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning, (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt information om den behandling som vi utför, t.ex. ändamålen med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Du kan även få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

 Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Ändamål: För att administrera ditt köp

Behandling som utförs:

 • Leverera dina produkter
 • Genomföra betalning
 • Skicka order- och leveransbekräftelse

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)
 • Betalinformation

Laglig grund: Fullgörande av avtal 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om uppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss. 

 Utöver ovan behandlas dina personuppgifter, t.ex. till personnummer, även av betaltjänstleverantören Klarna för att genomföra din betalning. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för dina behandlingar och informerar dig separat om hur dina uppgifter behandlas.

Ändamål: För att upprätthålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler

Behandlingar som utförs:

 • Upprätthålla skräddarsydd marknadsföring i digitala kanaler, sociala medier och tredjepartswebbplatser, inklusive att dela information med nämnda företag

Personuppgifter som behandlas:

 • E-postadress
 • IP-adress
 • Cookies

Laglig grund: Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att skicka relevant marknadsföring till dig som är kund hos oss. Du har rätt att invända mot marknadsföringen när uppgifterna samlas in samt vid varje utskick. 

 Ändamål: För att administrera kundserviceärenden 

Behandlingar som utförs

 • Besvara och hantera ditt kundserviceärende via e-post, telefon eller sociala medier

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den information du lämnar, t.ex. ordernummer.

Laglig grund: Berättigat intresse

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende.

 Ändamål: För att hantera ångerrätt, reklamationer eller andra anspråk

Behandlingar som utförs:

 • Hantera eventuell ånger av köp
 • Hantera eventuellt reklamationsärende eller andra anspråk

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk (t.ex. information om den aktuella ordern)

Laglig grund: Rättslig förpliktelse och intresseavvägning

Behandling är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Vi har även ett berättigat intresse av att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk. 

Ändamål: För att följa bokföringslagen 

Behandlingar som utförs:

 • Följa bokföringslagstiftningen

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Postadress
 • E-postadress
 • Betalningshistorik och transaktioner

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen. 

Hardanger Bestikk AB (556528-5763)

Senapsgatan 9, 754 49 Uppsala,

support@hardangerbestikk.se